Algemene voorwaarden

PRIVACY VOORWAARDEN

VE-TEC B.V., gevestigd aan Velduil 47
8103 GM Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://ve-tec.nl Velduil 47
8103 GM Raalte 0031683773500
H . Veldboer is de Functionaris Gegevensbescherming van VE-TEC B.V. Hij/zij is te bereiken via info@ve-tec.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken.
VE-TEC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ve-tec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VE-TEC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– VE-TEC B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
VE-TEC B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VE-TEC B.V.) tussen zit. VE-TEC B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VE-TEC B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
VE-TEC B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VE-TEC B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VE-TEC B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ve-tec.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VE-TEC B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VE-TEC B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ve-tec.nl

 

I.    ALGEMEEN VOORWAARDEN 
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten van VE-TEC Solutions in recycling gevestigd te Raalte, gemeente Raalte, hierna te noemen VE-TEC B.V., voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVW-VE-TEC B.V..
2.    Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
3.    De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen VE-TEC B.V. en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van VE-TEC B.V..
4.   De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

II.    AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door VE-TEC B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht.

III. OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat VE-TEC B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van VE-TEC B.V. en deze algemene voorwaarden.

IV. PRIJZEN
1.    Alle prijsopgaven en de prijzen die VE-TEC B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven en transport.
2.    Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is VE-TEC B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
3.    Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

V. BETALING
1.    Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. VE-TEC B.V. zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden verrichten, dan na volledige betaling van de factuur.
2.    Alle door VE-TEC B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door VE-TEC B.V. ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

VI. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1.    De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard.
2.    De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
–    er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit VE-TEC B.V. kan worden toegerekend;
–    opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens VE-TEC B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
–    opdrachtgever VE-TEC B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
3.    Een transportverzekering wordt door VE-TEC B.V. slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.
4.    Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij VE-TEC B.V. ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico, of door VE-TEC B.V. verkocht. VE-TEC B.V. is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.
5.    Levering binnen en buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2000, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 2000, is overeengekomen.
6.    Deelleveringen zijn toegestaan.

VII. GARANTIE/RECLAME
1.    Er wordt geen garantie verleend, tenzij in het koopcontract anders is aangegeven.
2.    Garantie is alleen van toepassing bij de verkoop van fabrieksnieuwe machines. 
Indien het geval, gelden de betreffende fabrieksgaranties.  

VIII. KEURING
Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door VE-TEC B.V. vastgesteld.

IX. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
1.    VE-TEC B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
–    opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
–    opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
–    faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
–    het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
–    een onderhands akkoord wordt aangeboden.
In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat VE-TEC B.V. tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
2.     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van VE-TEC B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
3.     Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is VE-TEC B.V. zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan VE-TEC B.V. vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling 
van alle door VE-TEC B.V. aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst 
te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.

XI. AANSPRAKELIJKHEID
1.    VE-TEC B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
 gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
 jegens opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen 
uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel VII geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die terzake 
bedrijfsschade (stilstandschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade 
van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens 
derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet 
grove schuld van VE-TEC B.V. of leidinggevende ondergeschikten.
2.    VE-TEC B.V. is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld 
van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3.    VE-TEC B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.

XII. OVERMACHT

Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van VE-TEC B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van VE-TEC B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door VE-TEC B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

XIII. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.


XIV. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1.    De vestigingsplaats van VE-TEC B.V. is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens VE-TEC B.V. moet voldoen.
2.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VE-TEC B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6:5.3 BW.
3.    Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en VE-TEC B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
4.   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
5.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.